Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στην Τ.Κ. Βήσσανης 4